If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ:ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਸਮੱਸਿਆ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਰੀ (km ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
20 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਰੀ (km ਵਿੱਚ)
ਦੂਰੀ (km ਵਿੱਚ)ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
2103
10188
18265
26344
ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰੋ।
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3/5
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7/4
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1 3/4
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0.75
  • ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ, ਜਿਵੇਂ 12 ਪਾਈ  or 2/3 ਪਾਈ 
km