ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਯੁਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੁਆਰਾ ਮ.ਸ.ਵ. ਪਤਾ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ:ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਸਮੱਸਿਆ

ਅੰਕਿਤਾ ਯੁਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਦਮ (EDA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ a ਅਤੇ b ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ (ਮ.ਸ.ਵ.) ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਉਹ 867 ਨੂੰ 255 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
a ਅਤੇ b ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ (ਮ.ਸ.ਵ.) ਪਤਾ ਕਰੋ।
ਮ.ਸ.ਵ.(a,b)=
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3/5
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7/4
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1 3/4
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0.75
  • ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ, ਜਿਵੇਂ 12 ਪਾਈ  or 2/3 ਪਾਈ