If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਵੰਡਕਾਰੀ ਗੁਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ

ਸਮੱਸਿਆ

ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ
ਸੰਕੇਤ: 7, times, 4 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ।
ਇਕ ਟੇਪ ਚਿੱਤਰ 7 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ । ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 4 ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਟੇਪ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਰੈਕਟ 7 × 4 ਚੌਕ ਦੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮਣੀ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਰੈਕਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਖੀਰਲੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਰੈਕਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
7, times, 4, equals, start color #aa87ff, left parenthesis, end color #aa87ff, space
 • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
 • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3, slash, 5
 • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7, slash, 4
 • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1, space, 3, slash, 4
 • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0, point, 75
 • ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ, ਜਿਵੇਂ 12, space, start text, ਪ, ਾ, ਈ, space, end text or 2, slash, 3, space, start text, ਪ, ਾ, ਈ, space, end text
space, start color #aa87ff, times, 4, right parenthesis, end color #aa87ff, plus, start color #1fab54, left parenthesis, 2, times, 4, right parenthesis, end color #1fab54
empty space, equals, space
 • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
 • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3, slash, 5
 • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7, slash, 4
 • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1, space, 3, slash, 4
 • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0, point, 75
 • ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ, ਜਿਵੇਂ 12, space, start text, ਪ, ਾ, ਈ, space, end text or 2, slash, 3, space, start text, ਪ, ਾ, ਈ, space, end text
plus, space, start color #1fab54, 8, end color #1fab54
empty space, equals, space
 • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
 • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3, slash, 5
 • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7, slash, 4
 • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1, space, 3, slash, 4
 • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0, point, 75
 • ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ, ਜਿਵੇਂ 12, space, start text, ਪ, ਾ, ਈ, space, end text or 2, slash, 3, space, start text, ਪ, ਾ, ਈ, space, end text
ਫਸ ਗਏ ?
ਫਸ ਗਏ ?