ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਧਾਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ:ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਸਮੱਸਿਆ

ਜਸਮੀਤ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 30 ਸੰਪਰਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸੰਪਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
P(ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲਣਾ) ਕੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾ 2 ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰੋ।
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0.75
  • ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਹਿਵੇਂ 1/2 or 6/10
  • ਇੱਕ *ਅਨੂਚਿਤ * ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 10/7 or 14/8
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1 3/4
  • ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਿਵੇਂ12.34%