ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਸਮੱਸਿਆ

ਡੀਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 18,000 ਹੈ । ਉਸਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 1500 ਖਰਚ ਕੀਤੇ । ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 30% ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ।
ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਲਈ ਡੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੇਚਿਆ?
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3/5
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7/4
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1 3/4
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0.75
  • ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ, ਜਿਵੇਂ 12 ਪਾਈ  or 2/3 ਪਾਈ