ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਕਰੋ

ਸਮੱਸਿਆ

ਮਿਰੀਅਮ 480+159 ਨੂੰ 480+20+139 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੂਜੇ ਟਿੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ?
1 ਜਵਾਬ ਚੁਣੋ: